Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2016-2018

Chủ Nguyền: A/C Nguyễn Văn Huấn & Tuyết
Đề ra chương trình nghị sự và làm việc thực tế cho Ban Điều Hành
Cắt cử, xếp đặt nhân sự theo khả năng và hoàn cảnh
Duy trì sự hiệp nhất giữa Ban Điều Hành và Chương Trình
Lập lịch trình sinh hoạt hằng năm cho Chương Trình
Duy trì mối liên hệ với hệ thống tổ chức của CT/TTHNGĐ
Phó Nguyền Nội Vụ: A/C Nguyễn Sơn & Mỹ Vân
Cùng với Chủ Nguyền chịu trách nhiệm về Tinh Thần hay Nội Tâm của Chương Trình
Phát triển, duy trì cùng Chủ Nguyền đại diện điều hành các sinh hoạt CTTTHNGĐ
Cập nhật danh sách và phối trí các sinh hoạt của Chương Trình
Luân phiên hoặc cùng tổ chức các buổi đi thăm viếng các thành viên của Chương Trình
Thay thế khi Chủ Nguyền vắng mặt
Phó Nguyền Ngoại Vụ: A/C Phan Tiến & Kim
Duy trì mối liên hệ với hệ thống tổ chức của CTTTHNGĐ Trung Ương
Cùng với Chủ Nguyền tiếp xúc, liên lạc, giao tế với các hội đoàn khác
Thay thế khi Chủ Nguyền và Phó Nội Vụ vắng mặt
Thủ Quỹ: A/C Nguyễn Ngọc Đức & Kim Liên
Kết toán sổ sách, báo cáo chi tiêu và đề ra kế hoạch gây quỹ
Thư Ký: A/C Hà Quang Hiển & Mỹ Diễm
Ghi chép các chi tiết quan trọng và làm biên bản khi hội họp