Tóm Tắt Ðoàn Sủng của CT/TTHNGĐ

Đoàn sủng (Charisma) là đặc tính riêng biệt, Chúa Thánh Linh trao ban, làm cho người này làm việc trong Giáo-Hội khác với người kia. Đoàn thể này khác đoàn thể nọ. Do đó chúng ta không thể và không nên so sánh đoàn thể này với đoàn thể kia! Nếu không biết đặc tính và không tận tâm duy trì thì mình làm mất Đoàn Sủng chứ Chúa không muốn mình bị lẫn lộn. Vậy cần giữ đặc tính của mình và tôn trọng đặc tính của người vì "Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở" (Jn.14:2).

Ðoàn Sủng của Chương Trình liên quan đến bốn (4) điểm chính yếu sau đây:

  1. MỤC ĐÍCH của Chương trình TTHNGĐ là Diễn Tả Tình "Yêu thương gần gủi bằng việc làm" hay "Yêu thương nhập thể" để thay đổi từ trong lòng bằng những việc cụ thể hằng ngày (nên Thánh trong những công việc hằng ngày), chứ không chỉ thay đổi trong ý nghĩ trừu tượng thôi. Nhờ "gần gủi" và "việc làm" mà sự bí nhiệm trở thành ấn tích, Bí Tích Tình Yêu, vì vậy nên Đặt Tay, Choàng Tay Chữa lành (Healing Touching, Hugging)
  2. NỀN TẢNG của Chương Trình là nhận mình yếu đuối, như Kinh Thánh gọi mình là tro bụi, nên cần : "Khiêm nhường" Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi, Nhận lỗi chứ không chạy lỗi, Xin lỗi chứ không đỗ lỗi, và Sửa lỗi chứ không hạch lỗi. Trong 15 ơn cầu xin khi lần chuổi, thì ơn đầu tiên là xin "cho được lòng khiêm nhường". Vì muốn thay đổi thế giới, thì phải khiêm nhường thay đổi mình trước. Muốn thay đổi gia đình, thì phải khiêm nhường thay đổi mình trước.
  3. PHƯƠNG PHÁP của Chương Trình là "Ý chí cảm nghiệm cụ thể về một điều yếu đuối mình đang chiến đấu để thay đổi đời sống". Tuy cần có lý trí phân tách để hiểu biết trừu tượng. Nhưng muốn thay đổi đời sống thì : Cần học tập, học hành hơn là học hỏi, tra vấn lý thuyết trừu tượng. Để làm cụ thể thì cần diễn giải, lặp lại, ít khi tạo bất ngờ để gây xúc động.
  4. BẦU KHÍ cần sống là "Tin Cậy Cởi Mở" . Chim không có bầu khí mênh mông thì tù túng, cá không có nước trong lành thì ngoi ngóp, người không có bầu khí tin cậy cởi mở thì cô đơn, không cảm nghiệm được yêu thương gần gủi. Nhờ bầu khí "Tin cậy cởi mở" mà mỗi người dễ hồn nhiên Xả Cõi Lòng, cáo mình chứ không cáo người, nhờ vậy tâm hồn và thể xác được "Bình an dưới thế cho người lòng ngay".