Kỷ Niệm Thành Hôn Tháng 7-8

  • Phạm Dung & Vinh
  • Nguyễn N. Đức & Kim Liên

Tin Vắn

  • Mời quí anh chị song nguyền tham dự giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho khóa cũng như tham dự Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời lúc 2PM Chúa Nhật 7/17/2016.

Thông Báo